خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا

انتشارات فروزش

درس‌هایی برای آموزش مدیریت خشم به کودکان
چهارشنبه 21 تیر 1396 - 14:49

«یک قدم به عقب بگذار و نفس عمیق بکش»وارد بازار نشر شد

درس‌هایی برای آموزش مدیریت خشم به کودکان

کتاب «یک قدم به عقب بگذار و نفس عمیق بکش» درس‌هایی برای آموزش مدیریت خشم به کودکان، تالیف لینه نامکا از سوی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر ترجمه و از سوی انتشارات فروزش منتشر شد.