خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا

رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی سازمان مرکزی

رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد منصوب شد
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 - 15:53

رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد منصوب شد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی "رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی" منصوب کرد.